SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Havndal Skole og Børnebys SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Børnene møder ind i morgen-SFO, går derefter i skole og kommer igen i eftermiddags-SFO.

SFO'en er et mødested for børn, hvor der skabes mulighed for kreativ udfoldelse og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder på at skabe sammenhæng mellem skole og SFO i forhold til børnenes dannelse i hverdagen.

I SFO'en ønsker vi at skabe en tryg og sikker hverdag for børnene, hvor leg og læring smelter sammen, og hvor børnene skal være sammen med gode kammerater.

I SFO'en inddrager vi børnene, så de er medbestemmende om de lege og aktiviteter, der bliver sat i gang. Personalet igangsætter forskellige aktiviteter, både med øje for aktivitetens værdi og for det fællesskab, der skabes i diverse aktiviteter. Aktiviteterne foregår typisk i tidsrummet fra ca. 13.00 til ca. 15:30.

En tryg og sikker hverdag skabes i børnenes møde med pædagoger og kammerater. Det enkelte barn skal føle sig værdsat, få gode oplevelser og føle, at det er en del af et fællesskab.

Der arbejdes målrettet med dialog mellem barn og voksen og også børnene imellem som redskab i konflikthåndtering.

I SFO-tiden benytter vi os af biblioteket, gymnastiksalen og udearealerne. Vi sætter udelivet i højsædet, men hvis vejret er så dårligt, at det ikke kan lade sig gøre at komme ud, er der mange små kreative værksteder indenfor, som f.eks. træ-, filt-, male-, tegne-, smykke- og perlepladeværksted. Der er også fri leg med traktor, LEGO, konstruktionslegetøj, spil, wii, playstation, iPad osv.

SFO'en deler lokaler med de kreative fag i Havndal Skole og Børneby.

Vi sætter stor pris på et godt forældresamarbejde, da dette er en forudsætning for, at børnene har det godt.

Der er ingen tvivl om, at omdrejningspunktet for både forældre og pædagoger er børns trivsel, udvikling og læring. Der er dog tale om et todelt ansvar, hvor rollerne er forskellige. Som forælder tager man udgangspunkt i sit eget barn. Forældrenes forudsætning for at indgå i et samarbejde med barnets dagtilbud er den følelsesmæssige og familiære tilknytning, og det gør dem til eksperter på barnets hjemmeliv. Pædagogerne og lærerne tager derimod udgangspunkt i både det enkelte barn og hele børnegruppen som en social gruppe. Pædagogernes og lærernes faglighed gør, at de er eksperter på barnets skole- og dagtilbudsliv. Forældrene, lærerne og pædagogernes ekspertviden skal forenes, så den kommer børnene til gode. Vi lægger derfor vægt på den åbne og uformelle dialog i dagligdagen.

Sammmenhængen i børnebyen gør, at børnehavebørnene har mulighed for at øve sig i, at gå i førskole før 1. marts, og det er de samme voksne, der er i børnehaven, som følger med i førskole. Det giver børnene tryghed.

Førskole er et tilbud til børnehavebørn, som skal starte i 0. klasse det kommende skoleår. Førskolen er i perioden 1. marts til skolestart.

Førskoleordningen er en form for brobygning mellem børnehave og skole/SFO. Jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre skolestart for barnet.

I forbindelse med førskolen er der et forpligtende, koordinerende samarbejde på tværs af dagtilbud og skole. Der tages afsæt i et fælles koordinerende årshjul. Førskolesamarbejdet er en læreproces, hvor dagtilbud og skole bestræber sig på sammen at styrke sammenhængen i børnenes liv.

Der laves et overleveringsskema til alle børn.

Kerneopgaverne i førskoleordningen er:

  • Trivsel
  • Læring
  • Udvikling

Som fagpersoner og forældre samarbejder vi om børnenes relationer og trivsel.

Læs mere om førskole her.

I mål og indholdsplanen for SFO'en 2020 kan du bl.a. læse om Havndal Børnebys værdigrundlag, det fælles pædagogiske grundlag og forældresamarbejde m.m.

Udmeldelse til SFO skal ske digitalt via Den Digitale Pladsanvisning.

Udmeldelsen kan ske til den 1. eller 15. i måneden og med en måneds varsel.

Her kan du se, hvordan en almindelig dag i SFO'en typisk ser ud. Der kan dog af og til forekomme ændringer.

Kl. 07.00: Institutionen åbner.

Kl. ca. 06.45-07.30: Morgenmad

Kl. ca. 07.50-13.00: Skole

Kl. 13.00-17.00: SFO-tid

Kl. 17.00: Institutionen lukker.

I SFO'en arbejdes der aktivt med mål og indholdsplan.

Børnemiljø

Derudover skal det fremgå af læreplanen, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i børnebyen udgør børnemiljøet.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyn til børnenes alder og modenhed.

Pædagogik

I børnebyen arbejder vi ud fra en pædagogisk vinkel, hvor børn skal være sammen med deres kammerater og er medbestemmende om de lege og aktiviteter, de deltager i.

Børnebyen er et mødested for børn, hvor der skabes muligheder for deres udfoldelse og personlige og sociale udvikling.

Personalet skal være igangsættende med forskellige aktiviteter - både med øje for aktivitetens værdi og det fællesskab, der skabes i diverse aktiviteter. Der arbejdes målrettet med dialog mellem barn og voksen og også børnene imellem som redskab i konflikthåndtering. Vi arbejder med inklusion i det frie rum, hvor tiden er der til at se det enkelte barns behov.

Vi skaber rammerne for børnenes udvikling - dels fysisk som et værested med mange muligheder for udfoldelse og dels som professionelle og kompetente voksne, der lever dig ind i børnenes verden, støtter dem og er omsorgsfulde og opmærksomme.

I SFO-delen lægges der vægt på en fritid, som både giver plads til afslapning og tid til at foretage egne valg i tæt samspil med kammerater og pædagoger. En fritid som er fuld af glæde og sjov samtidig med, at den sikrer rum, hvor børn kan udvikle sig og lære.

SFO arbejder funktionsopdelt, hvor der dagligt vil være 2-3 aktiviteter som børnene selv kan vælge imellem. Vi afholder børnemøder 1 gang om ugen, hvor børnene kan komme med forslag til aktiviteter. SFO er børnenes fritid.