Principper for skole-hjem-samarbejdet

Skole-hjem-samarbejdet skal skabe optimal læring for den enkelte elev i et trygt miljø.

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at skabe kontakt mellem skole og forældre til gavn for den enkelte elev og for klassen, så alle børn får en tryg og udbytterig skolegang. Altså: optimal læring for den enkelte elev i et trygt miljø.

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt i hele skoleforløbet. Kendetegnende for holdningen til skole-hjem-samarbejdet skal derfor være:

 • en åben, positiv og tillidsfuld atmosfære.
 • at forældre og personale indgår som ligeværdige parter og udviser gensidig respekt.
 • at forældre og personale har en fælles opgave i, at deltage aktivt i og opretholde, en god dialog mellem skole, elev og forældre.

Skole-hjem-samarbejdet foregår på tre niveauer:

 1. Det enkelte barn
 2. Klassen og klasserådet
 3. Skoleledelsen og skolebestyrelsen

Skole-hjem-samtaler

I hele skoleforløbet er der mindst en årlig skole-hjem-samtale, som finder sted på skolen i tidsrummet 14:00-17:00. Samtalen er af 15 minutters varighed og det forventes, at eleverne også deltager i samtalen (medmindre andet er aftalt).

Følgende lærer er til stede ved samtalen:

 • 0. klasse: Børnehaveklasseleder og skolepædagog
 • 1. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og skolepædagog
 • 2. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og skolepædagog
 • 3. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og skolepædagog
 • 4. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og engelsklærer
 • 5. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og engelsklærer
 • 6. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer og engelsklærer

Skole-hjem-samtalerne finder sted i perioden oktober-februar. I nogle klasser kan samtalerne være delt i to lokaler, hvorfor forældre og elever skal påregne en halv time til en skole-hjem-samtale. Dette vil fremgå af invitationen/tilmeldingen, som sendes via ForældreIntra.

Hvis forældre eller personale oplever behov for yderligere samtale, aftales dette mellem forældre og personalet (evt. skoleledelsen).

Klasserådet

Klasserådet deltager i planlægningen og afviklingen af det årlige forældremøde i samarbejde med klasselæreren.

Klasserådet vælges én gang om året og for et år af gangen. Klasserådets primære opgave er klassens sociale liv og trivsel i samarbejde med klasselæreren, de øvrige forældre i klassen og skolebestyrelsen. Herunder hører sociale arrangementer, dagsorden til forældremøde og lignende.

Aula

Kontakt vedrørende barnet (ud over skole-hjem-samtalerne) foregår på aula, hvor personalet vil besvare kontaktbog eller andre forespørgsler, sendt via aula inden for én hverdag.

Vil forældre have telefonisk kontakt til en personale, kan de skrive dette i aula til den pågældende lærer/pædagog, som så vil tage kontakt hurtigst muligt (inden for én hverdag). Husk, at én kontakt for meget er bedre end én for lidt.

Der udsendes jævnligt og efter behov nyhedsbreve/orienteringsbreve til forældrene fra klasseteamene via aula. Desuden arbejdes der i 4.-6. klasse med ugeplaner, hvor lektier m.m. fremgår.