Børnehave/MiniSFO

I Havndal Skole og Børneby er der dagtilbud til børn fra 3-6 år. Vi kalder det for MiniSFO.

MiniSFO er normeret til ca. 40 børn.

Her mener vi, at vi sammen giver børnene det bedste. Når dit barn starter i Havndal Børneby, bliver barnet og jer som familie en del af et større fællesskab. Det gode fællesskab beror for os på samarbejde, respekt for forskellighed og åben kommunikation.

I MiniSFO er det ikke kun det enkelte barn, der ses på, men hele børnegruppen, og hvordan børnene trives sammen og individuelt.

Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem institutionen og forældrene er afgørende for at kunne løse kerneopgaverne i arbejdet med børnene. Den fælles opgave er gennem en tidlig og forebyggende indsats at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling. Vi skal samarbejde om at udfolde børnenes potentialer og give dem de bedste muligheder for et godt børneliv.

I dagligdagen tages der udgangspunkt i og laves aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplaner. I vores pædagogiske arbejder bruger vi eksempelvis "tingposen".

Tingposen er en del af vores arbejde med sprogpakken, hvor forældrene er en del af processen i vores sprogarbejde.

Tingposen kommer med børnene hjem. I posen vil der være en seddel, hvor der står, hvilket tema vi arbejder med på stuen. Ud fra det tema skal barnet med hjælp fra jer finde noget derhjemme, som, I synes, matcher temaet. Det kan være noget fra køkkenet, værkstedet osv., noget I bruger i det daglige. I skal tale med barnet om, hvad den ting, I finder, er lavet af, hvordan den føles (er den hård, blød, kold osv.), og hvordan den skal bruges. Tingen lægges i posen og tages med tilbage i MiniSFO'en.

Når barnet kommer tilbage i MiniSFO'en, skal det fortælle de andre børn på stuen om den ting, det har med (hvordan den føles, hvordan den kan bruges, og hvad den er lavet af), og så skal de andre gætte, hvad det er, der er i posen, hvis de kan.

Vi har faste rutiner i løbet af dagen i forhold til toiletbesøg og bleskift. Vi lærer børnene, at de skal komme og sige, hvis de har haft uheld, så de ikke løber rundt med vådt tøj.

Vi har faste spisetider (formiddag, middag og eftermiddag) og er ekstra opmærksomme på dem, som skal have et lille "skub" for at få spist deres mad og drikke noget mælk og vand.

Børnenes drikkedunke er altid tilgængelige. I sommervarmen tages de med på legepladsen, og børnene bliver også mindet om, at de skal huske at drikke.

Vi smører solcreme på, når vi har spist middagsmad. Vi forventer, at børnene er smurt ind i solcreme, når de møder i MiniSFO'en. Hvis I har glemt det, er der solcreme i MiniSFO'en, som I gerne må bruge. Personalet har ikke tiden til det fra morgenstunden af.

Inden vi går ud på legepladsen, vurderer vi, hvad børnene skal have på af tøj i forhold til vejret. I løbet af dagen er vi opmærksomme på, om de skal have mere eller mindre tøj på.

I vores daglige arbejde er vi altid opmærksomme på, om børnene trives. Vi er nærværende og lydhøre over for det enkelte barn.

Vi siger godmorgen til alle børn ved navns nævnelse for at vise barnet og forældrene, at vi har set, de er kommet og for at få en god dialog fra dagens start.

Vi har faste rutiner i dagligdagen. Der er et fast piktogram, der gennemgås til samling for at skabe overblik og tryghed i hverdagen for børnene.

Vi sætter stor pris på vores samling om formiddagen, hvor børnene får lov til at fortælle noget, de har på hjerte. Vi leger en god leg, som alle er med i og har det godt med. Samlingen bruges bl.a. også til at opbygge en fællesskabsfølelse og lære børnene, at vi alle skal være her, og at det skal være rart for alle at komme i børnehaven.

Vi er hjælper børnene i konfliktsituationer og guider dem i de individuelle situationer.

Spisetiderne bruges til at få en stille og hyggelig stund, hvor vi snakker og griner sammen.

Vi snakker om oplevelser, som børnene har haft i løbet af dagen, med både børn og voksne, f.eks. hvad der har gjort én ked af det og hvorfor, og hvad gør vi ved det.

I dagligdagen er vi impulsive. Vi griber det, børnene har interesse i/for. Vi er lydhøre over for, hvad børnene gerne vil lave og høre. Vi går op i, at børnene er med i beslutningerne i forhold til, hvilken bog der skal læses, hvad der skal synges osv.

Vi har øje for det enkelte barn med hensyn til tryghed og behov. Hvert barn skal føle sig set, hørt og forstået. Vi fornemmer og anerkender det enkelte barn (hvordan har barnet det lige denne dag - har det været ked af det, er der nogle specielle ting, vi skal tage hånd om osv.).

Det er den voksnes opgave at skabe en god relation til det enkelte barn.

Hvis der opstår konflikter, går vi ind i dem som mæglere og hjælper derved børnene med at løse konflikterne.

Vi har fokus på, hvordan vi leger med hinanden og giver plads til andre end os selv.

Vi har fokus på, hvordan børnene hjælper hinanden i forhold til konflikter, når de har slået sig osv.

Vi guider børnene i hverdagen, så de får en god oplevelse af at være sammen med hinanden.

Børnene lærer at hente hjælp fra en voksen, hvis en anden har brug for hjælp, f.eks. hvis der er en, der har brug for hjælp i forhold til toiletbesøg, eller der er en, der har slået sig og ikke kan hente en voksen osv.

Vi planlægger vores dagligdag, så børn med særlige behov tilgodeses og inkluderes i fællesskabet og får det bedst mulige udbytte.

Bekymringsbørnene bliver taget op på netværksmøder, og vi (personalet og forældrene) får faglig sparring i forhold til disse.

De vigtige informationer gives videre til forældrene i dagligdagen.

Vores månedsplan hænges op ved skærmen i institutionen.

Vi bestræber os på at skrive på tavlen i institutionen, hvad dagen har budt på.

Vi afholder en tremåneders-samtale, efter barnet er startet. Forældrene kan derefter altid få en samtale med en pædagog i dennes arbejdstid, dog uden for "børnetiden".

I den styrkede pædagogiske læreplan kan du bl.a. læse om Havndal Børnebys værdigrundlag, det fælles pædagogiske grundlag og vores barnesyn.

Vi har sat et tiltag i gang, hvor dagplejen er i legestue i MiniSFO i Havndal Børneby. Vi startede op mandag den 13. januar 2020.

Vi forholder os til Randers Kommunes Børne- og ungepolitik med mål for sammenhæng i børns liv fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Hvordan gør vi?

Hver mandag vil der være tre dagplejere i MiniSFO i dagplejernes åbningstid.

Forældrene til de pågældende børn, der skal være i MiniSFO, afleverer og henter deres børn i Havndal Børneby de pågældende mandage.

Der er ingen ændringer i forhold til forplejningen.

Børn og voksne fra dagplejen vil have den røde stue og de rum, der støder op til den.

Barnevognene står på gangen ved gymnastiksalen og glasgangen (godt inde til siden).

Middagssøvn for dagplejebørn foregår i grønnegården. Grønnegården er lukket for elever hver mandag fra kl. 08.00-16.00.

Info til forældre i MiniSFO

Hver mandag skal de grønne børn være i SFO fra kl. 06.20-17.00.

Mandag skal de grønne børn benytte garderoben for enden af gangen i SFO. Madpakker for frugt lægges i køleskabet i SFO'en.

Tirsdag til fredag er de grønne børn i MiniSFO, som de plejer.

Kontakt

Dagplejepædagog
Lone Lauridsen
Tlf.: 8915 1454 eller 2936 2221

 

Her kan du se, hvordan en almindelig dag i MiniSFO'en typisk ser ud. Der kan dog af og til forekomme ændringer.

Kl. 06.30: Institutionen åbner.

Kl. ca. 06.45-08.00: Morgenmad

Kl. ca. 08.00-10.45: Der arbejdes målrettet med forskellige pædagogiske tiltag, emner og aktiviteter.

Kl. ca. 11.00: Frokost

Kl. ca. 11.45: Alle er på legepladsen.

Kl. ca. 13.30/14.00: Eftermiddagsmad/frugt

Kl. 17.00: Institutionen lukker.

I MiniSFO'en arbejdes der aktivt med den styrkede pædagogiske læreplan.

Børnemiljø

Derudover skal det fremgå af læreplanen, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i børnebyen udgør børnemiljøet.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyn til børnenes alder og modenhed.

Pædagogik

I børnebyen arbejder vi ud fra en pædagogisk vinkel, hvor børn skal være sammen med de gode kammerater og er medbestemmende om de lege og aktiviteter, de deltager i.

Børnebyen er et mødested for børn, hvor der skabes muligheder for deres udfoldelse og personlige og sociale udvikling.

Personalet skal være igangsættende med forskellige aktiviteter - både med øje for aktivitetens værdi og det fællesskab, der skabes i diverse aktiviteter. Der arbejdes målrettet med dialog mellem barn og voksen og også børnene imellem som redskab i konflikthåndtering. Vi arbejder med inklusion i det frie rum, hvor tiden er der til at se det enkelte barns behov og arbejde målrettet med barnets problematikker samtidig med, at man inddrager den øvrige børnegruppe i aktiviteten med et udsat barn.

Vi skaber rammerne for børnenes udvikling - dels fysisk som et værested med mange muligheder for udfoldelse og dels som professionelle og kompetente voksne, der lever dig ind i børnenes verden, støtter dem og er omsorgsfulde og opmærksomme. Personalet giver sig tid til at lytte og forholde sig til tingene og ved, hvornår der er brug for at gribe ind, sige fra og tage afstand om nødvendigt.